Elektrofytograf s indikací rostlinných emocí

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že vzhledem k zavádění výroby nových produktů může dodání trvat 3 až 14 dnů od objednání. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Dear customers, we would like to inform you that due to the introduction of new product manufacturing, delivery may take 3 to 14 days from the date of ordering. Thank you for your understanding and patience.

Rostliny jsou fascinujícími tvory plnými tajemství a emocí. Elektrofytograf od OpenTechLab vám umožní odhalit tato tajemství a prozkoumat emocionální svět rostlin jako nikdy předtím. S vysoce kvalitními přístrojovými zesilovači od společnosti Texas Instrument pro snímání bioelektrických signálů rostlin a integrovanou konvoluční neuronovou sítí s modelem rostlinných emocí, otevírá Elektrofytograf dveře k porozumění jejich emocionálním reakcím. Buďte součástí této fascinující cesty objevování světa rostlin. 
Plants are fascinating beings full of secrets and emotions. The Electrophytograph from OpenTechLab allows you to uncover these secrets and explore the emotional world of plants like never before. With high-quality instrumentation amplifiers from Texas Instruments for capturing plant bioelectrical signals and an integrated convolutional neural network with a model of plant emotions, the Electrophytograph opens the door to understanding their emotional reactions. Be part of this fascinating journey of discovering the world of plants.

Podrobné informace níže | Detailed information below.

2 071,00 Kč

Odkaz na soubory pro 3D tisk ke stažení zde: https://www.thingiverse.com/thing:6535035

Co je Elektrofytograf | What is an Electrophytograph ?

Elektrofytograf je zařízení, určené k měření bioelektrické aktivity rostlin a se schopností z této aktivity indikovat rostlinné emoce. Jednoduše připojte elektrody k listům rostliny a připojte USB-C kabel pro napájení. Okamžitě se na RGB LED začnou zobrazovat emocionální stavy rostliny, zatímco pomocí touch padu můžete zapínat a vypínat zvukový výstup, který převádí bioelektrickou aktivitu na zvuk.

Konvoluční neuronová síť byla trénována na velkém množství dat od třech různorodých pokojových rostlin - monstera adansonii, palrgonium zonale a areca lutescens. Indikované údaje tak mají vysokou míru statistické shody (modus. 86,4%) s většinou běžných pokojových rostlin.

 The Electrophytograph is a device designed to measure the bioelectrical activity of plants and with the ability to indicate plant emotions from this activity. Simply attach the electrodes to the plant's leaves and connect the USB-C cable for power. Emotional states of the plant will immediately be displayed on the RGB LED, while using the touch pad, you can toggle the sound output, which translates the bioelectrical activity into sound.

A convolutional neural network has been trained on a large amount of data from three different types of indoor plants - Monstera adansonii, Pelargonium zonale, and Areca lutescens. The indicated data thus have a high degree of statistical agreement (mode. 86.4%) with the majority of common indoor plants.

Elektrofytograf v akci | Electrophytograph in use

Stáhnete si 3D model rámečku nebo květináče pro tisk | You can download the 3D model of the frame or planter pot for printing:Co získáte s Elektrofytografem | What will you gain with the Electrophytograph?

S Elektrofytografem získáte kompletní sadu pro sledování a interpretaci emocí rostlin. Firmware i hardware jsou navrženy tak, aby umožňovaly případnou komunikaci se softwarem nebo pro budoucí upgrade na fytoborga - připojení robotické platformy.
With the Electrophytograph, you will gain a complete set for monitoring and interpreting plant emotions. Both the firmware and hardware are designed to enable potential communication with software or for future upgrades to a phyto-borg - connection to a robotic platform.

Proč si vybrat Elektrofytograf | Why choose the Electrophytograph? 

  • Inovativní Technologie: Získejte jedinečný pohled do emocionálního světa rostlin s naším pokročilým Elektrofytografem.
    Innovative Technology: Gain a unique insight into the emotional world of plants with our advanced Electrophytograph. 
  • Jednoduché Použití: Díky jednoduchému připojení a intuitivnímu ovládání je Elektrofytograf snadno použitelný i pro začátečníky.
    Easy to Use: With simple connection and intuitive controls, the Electrophytograph is user-friendly even for beginners.
  • Možnost Rozšíření: S Elektrofytografem nejen zkoumáte rostliny, ale máte také možnost jejich upgrade na fytoborga pro další výzkum a experimentování.
    Expandability: With the Electrophytograph, you not only explore plants but also have the option to upgrade to a phyto-borg for further research and experimentation.

Připravte se na vzrušující cestu do světa rostlinných emocí s naším Elektrofytografem. Objednejte si ho ještě dnes a otevřete nové možnosti v oblasti výzkumu a vzdělávání!
Get ready for an exciting journey into the world of plant emotions with our Electrophytograph. Order yours today and open up new possibilities in research and education! 


Přednáška o inteligenci a emocích rostlin a Fytoborgovi
Lecture on plant intelligence and emotions and Phyto-borg

(EN subtitles - automatic translation)