Provádíme výzkum neinvazivní EEG technologie rozhraní lidský mozek - počítač.

Datum zahájení výzkumu: 29. 3. 2020
Financování: Vlastní zdroje


Smyslem výzkumu je vytvořit efektivně funkční, neinvazivní a ekonomicky vysoce dostupné rozhraní mezi lidským mozkem a počítačem.  

Výsledkem výzkumu má být výstup v podobě metrologické metodiky a navazujících matematických algoritmů pro zpracování a využití měřených dat elektrické aktivity lidského mozku k vědomému ovládání počítače.


Dosažené výsledky:

17. 1. 2021 - V překryvu frekvencí 4Hz - 12Hz a 38Hz - 42Hz  elektrické aktivity mozku poprvé detekovány specifické vzorce, jejichž přítomnost koreluje s touhou po pohybu a předchází vědomý pohyb.

 15. 2. 2021 - Zpracován základní interpretační algoritmus pro detekovaný neuromotorický signál a poprvé využit pro ovládání malého robota.


Ovládání strojů vědomou elektrickou mozkovou aktivitou


Video ukázka testu detekce a počítačové interpretace signálů neuromotorického desideria (touhy po pohybu) z února 2021. 

Ovládajícím subjektem je dítě  - žena věku 6 let z důvodu nepředpojaté mysli a vysoké plasticity interakcí.  

Ovládání zde ještě vykazuje vysokou latenci s malou schopností rozlišení směrů.  Přesto výsledky považujeme za první veliký úspěch. 


1. 4. 2021 - Zahájen aplikovaný výzkumu k praktickému využití poznatků nových interpretačních algoritmů neuromotorických signálů. 

27. 6. 2012 - Zahájen výzkum vlivu neurobiologických signálů na detekci a rozpoznávání neuromotorických signálů. 

3. 7. 2021 - Zahájen vývoj aparatury neuroanalytického kompenzátoru, schopného zvýšit rozlišení EEG signálu a přesnějšímu zaměření oblasti původu. 

10. 9. 2021 - Neuroanalytický kompenzátor je sestaven a poprvé testován v praxi.


Neuroanalytický kompenzátorProstřednictvím laserů, lidaru a strojového vidění je detekován každý minimální pohyb subjektu (1mm / 0,05s).

Dle snímání hladiny napětí na povrchu pokožky ruky a ušního lalůčku je generován signál s opačnou amplitudou pro vyrušení vnějších vlivů, zasahujících do EEG.